Společné prohlášení Ruska a Číny (slov. překlad)

Posted on 23 března 2021 by Převzato

Spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky a Ruskej federácie o určitých otázkach globálneho riadenia v moderných podmienkach.

Prebiehajúca pandémia koronavírusu slúžila ako katalyzátor zmien vo svetovom poriadku a vyvolala ďalšiu nerovnováhu v globálnom systéme riadenia. Procesy ekonomického rozvoja sú pod útokom a objavuje sa množstvo nových výziev a hrozieb. Svet vstúpil do obdobia vysokých turbulencií a rýchlych zmien. Za týchto podmienok vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby oddiaľovalo rozdiely, posilňovalo vzájomné porozumenie a budovalo spoluprácu v záujme globálnej bezpečnosti a geopolitickej stability, aby prispelo k nastoleniu spravodlivejšieho, demokratického a racionálneho multipolárneho svetového poriadku.

1. Všetky ľudské práva sú univerzálne, nedeliteľné a navzájom súvisia. Trvalo udržateľný rozvoj je základom pre zlepšenie životnej úrovne a blahobytu obyvateľov každého štátu, a prispieva tak k požívaniu všetkých ľudských práv. Rozvoj a implementácia ľudských práv a základných slobôd sú vzájomne závislé. Na základe toho by štáty mali v súlade s národnými charakteristikami chrániť a implementovať ľudské práva v politickej a sociálno-ekonomickej oblasti, v oblasti kultúry a ekológie, podporovať komplexný rozvoj jednotlivca a zlepšovať blahobyt ich národov. Podpora a ochrana ľudských práv je tiež spoločnou úlohou medzinárodného spoločenstva, a preto by jeho členovia mali venovať rovnakú pozornosť systematickému uplatňovaniu všetkých kategórií ľudských práv. Je potrebné vzdať sa spolitizovania témy ochrany ľudských práv, praxe jej používania ako zámienky na zasahovanie do vnútorných záležitostí iných štátov a uplatňovania politiky dvojitého štandardu, na základe princípov rovnosti a vzájomného rešpektu viesť v tejto oblasti dialóg v prospech národov všetkých krajín.

2.Jedným z úspechov ľudstva je demokracia, ktorej znakom je legislatívne zakotvená vláda ľudu, to znamená možnosť účasti občanov na správe ich vlastnej krajiny, ako aj využitie prijatej moci na legitímne účely. Zároveň neexistuje jediný štandard pre demokratický model. Je potrebné rešpektovať legitímne práva suverénnych štátov na nezávislé určenie svojej vlastnej cesty rozvoja. Zasahovanie do vnútorných záležitostí suverénnych štátov pod zámienkou „podpory demokracie“ je neprijateľné.

3.Dôležitou podmienkou pre rozvoj ľudstva je medzinárodné právo. Všetky štáty by mali bez výnimky vyvinúť úsilie na zabezpečenie nedotknuteľnosti systému medzinárodných vzťahov, v ktorom hrá ústrednú úlohu OSN, a svetového poriadku formovaného v súlade s normami medzinárodného práva. Znovu potvrdzujeme náš záväzok k Deklarácii Čínskej ľudovej republiky a Ruskej federácie z roku 2016 o posilnení úlohy medzinárodného práva a opätovne zdôrazňujeme kľúčový význam Charty OSN, jej cieľov a zásad, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní medzinárodného práva, mieru a bezpečnostť ako aj vývoj medzinárodného práva. Prístupy k riešeniu globálnych problémov by sa mali rozvíjať spoločným úsilím celého medzinárodného spoločenstva na základe všeobecne uznávaných noriem a princípov medzinárodného práva a mali by ich uplatňovať všetci jeho účastníci.

Vyzývame svetové mocnosti, predovšetkým stálych členov Rady bezpečnosti OSN, aby posilnili vzájomnú dôveru a konali v čele obhajcov medzinárodného práva a svetového poriadku, ktorý je na ňom založený. V súvislosti s narastajúcimi globálnymi politickými turbulenciami je mimoriadne potrebné zvolanie summitu štátov – stálych členov Rady bezpečnosti OSN, aby sa medzi nimi nadviazal priamy dialóg o spôsoboch riešenia bežných problémov ľudstva v záujme udržanie globálnej stability.

4.Pri podpore multilaterálnej spolupráce musí medzinárodné spoločenstvo dodržiavať zásady ako otvorenosť, rovnosť a ideológia, spoločne reagovať na výzvy a hrozby globálneho charakteru, spoločne brániť autoritu multilaterálnych štruktúr a zvyšovať ich efektívnosť, pomáhať optimalizovať systém globálneho riadenia, spoločne chrániť mier a strategickú stabilitu, podporovať rozvoj ľudskej civilizácie a získanie rovnakého prístupu k jej výhodám. Hlavným nástrojom na uskutočňovanie medzinárodných záležitostí by mal byť zároveň dialóg zameraný na zjednotenie všetkých krajín sveta, a nie na ich rozchod, spoluprácu a nie konfrontáciu. Hlavným nástrojom na uskutočňovanie medzinárodných záležitostí by mal byť zároveň dialóg zameraný na zjednotenie všetkých krajín sveta, a nie na ich rozchod, na spoluprácu, a nie na konfrontáciu.

Společné prohlášení na MZV RF 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv