Asymetrická odpověď Ruska: megazbraň

Posted on 23 června 2015 by admin

MOSKVA – Asymetrickou odpovědí Ruska na současnou situaci se může stát megazbraň, která bude schopna iniciovat katastrofální geofyzikální procesy. Ruský vojenský expert prof. plk. Konstantin Sivkov se netají tím, že právě tato megazbraň umožní Rusku získat převahu, která zastaví jakékoli choutky na jeho napadení.

Tato asymetrická megazbraň se ve výzbroji Ruské armády může objevit v letech 2020-2025. Její existence sama od sebe ukončí hrozbu rozsáhlé války proti Rusku v současných podmínkách absolutní převahy protivníka v tradiční výzbroji.

Proti Rusku se obnovuje studená válka. Přesněji nikdy nebyla ukončena. Prostě Západ upevňuje úspěchy předcházejících etap studené války a nyní zahájil přípravu závěrečné etapy studené války, jejímž důsledkem má být zničení Ruska. Západ pokračuje ve své politice 20. století, staví proti Rusku „železnou oponu“, realizuje blokovou politiku, zvyšuje počet členů NATO a posouvá ho k hranicím Ruska.

Na rozdíl od 20. století je dnes Rusko v podstatně horší situaci. Rozkradený ekonomický potenciál, z hlediska bezpečnosti země přímo vražedná závislost průmyslu na produkci pravděpodobného protivníka, a to především v řadě vyspělých technologií, chybějící duchovní jádro ve společnosti (komunistická idea nebyla plně nahrazena jinou), spojenci v Evropě kteří by tvořili strategické předpolí SSSR jako v dobách socialismu a tvořili spojenecký blok Varšavskou smlouvu byli odevzdáni do náruče USA a NATO, v ekonomice Ruska dominují západně orientovaní oligarchové a s nimi spojení liberální úředníci. V takových podmínkách Rusko s NATO prostě soupeřit nemůže. Je tak nuceno nalézt kvalitativně nové způsoby zabezpečení své vojenské bezpečnosti a to včetně strategického zadržování.

Klíčovým faktorem zde je a bude udržení potřebné úrovně potenciálu strategických jaderných sil. To ale má svá úskalí. Ve srovnání s dalšími druhy ozbrojených sil je jaderná triáda málo početná, ale s velkými požadavky na finanční a materiální zdroje. V podmínkách narůstajících ekonomických problémů v Rusku spojených se sankcemi a pádem cen ropy mohou prostě chybět prostředky na její udržení na požadované úrovni. Počet vojáků zařazených do strategických jaderných sil (raketové vojsko, ponorkové vojsko, strategické a dálkové letectvo) převyšuje sto tisíc lidí. Tento počet umožňuje uspět při neutralizaci části ruských jaderných sil metodami informační války. Rychlý globální úder proti Rusku ze strany USA s podporou informační války provedený jednak úderem na hlavu (velitelská stanoviště strategických sil) a jednak na ruce (na nosiče strategických jaderných zbraní) může neutralizovat celou jadernou triádu, nebo její zásadní část. Za těchto podmínek je nalezení libovolného způsobu strategického zadržování, který by doplnil (v žádném případě ne nahradil!) současný systém, je pro Rusko životně nezbytné. Právě o tom hovořil prezident (V.Putin), když zdůrazňoval, že se nenecháme vtáhnout do zbrojních závodů, ale budeme přijímat asymetrické odpovědi. Je jednoznačné, že šlo o principiálně nové zbraňové systémy, vycházejících z jiných zásad, než jsou ty současné.

Zvláštní požadavky

Podle analýzy situace je nutné, aby nové systémy strategických zbraní splňovaly určité požadavky.

Jako první je třeba zdůraznit nutnost zaručeného zničení protivníka. To znamená, vycházíme-li ze znalostí současných i perspektivních systémů, vytvořit schopnost prakticky zaručeně realizovat svůj ničivý potenciál v dostatečně velkém objemu i přes odpor protivníka. Jinými slovy jde o principy, na nichž bude nový systém postaven, a které musí prakticky vyloučit možnost efektivního působení sil protivníka.

Důležitou podmínkou je i nutná zaruka vykonání rozkazu pro použití v případě, že k tomu vedení státu vydá rozkaz. (Při splnění objektivně nutných postupů.) Význam této podmínky narůstá za situace, kdy obdivovatelé Západu (pátá kolona v Rusku) mají silné zastoupení ve vysokých funkcích řízení státu a to i ve vojenských. Dnes, v podmínkách soustavné komplexní informačně – psychologické války, možnost nesplnění rozkazu k použití strategických jaderných sil silně narůstá. Matematická naděje splnění úkolu nebo pravděpodobnost nesplnění úkolu v kritickém okamžiku, neumožňuje zaručit jeho účinné použití vzhledem k počtu obsluhy, zvláště v podmínkách možných občanských nepokojů. To může dokonce zpochybnit záruku řádného splnění rozkazu k použití jaderných sil.

Několik tisíc lidí k obraně státu postačí

Z toho vychází požadavek minimalizace potřebného počtu obsluhy pro přípravu a použití asymetrického systému zastrašení. Jeho počet musí umožnit zabezpečení absolutní (nebo co nejbližší) záruky loajality vládě a psychologické připravenosti splnit rozkaz nezávisle na situaci ve společnosti či osobních emocí. To znamená, že v podmínkách Ruska tyto jednotky může tvořit několik tisíc lidí.

Vyhodnocením možností a znalostí dojdeme k závěru, že požadovaného výsledku nemůžeme dosáhnout bez cíleného využití druhotných ničivých účinků. Něco na způsob „jak vyhodit muniční fabriku jedním granátem“. V důsledku toho vzrůstá zájem o geofyzikální katastrofické jevy. Tyto jevy svojí mohutností několikanásobně převyšují ty nejsilnější jaderné zbraně a mohou být vyvolány nesrovnatelně menšími (ve srovnání s katastrofami) podněty. Proto připravovaná ruská „zbraň asymetrické odpovědi“ může být zaměřena na vyvolání katastrofických ničivých faktorů geofyzikálních procesů.

Kromě těchto ničivých faktorů je třeba zajistit ještě jeden faktor této zbraně. Úder musí způsobit pokud možno zanedbatelné ztráty Rusku ve srovnání se škodami způsobenými hlavnímu protivníku, v tomto případě USA.

Geofyzikální ničivé účinky.

Rusko se rozkládá na Euroasijském kontinentu. Hlavní, strategicky nejvýznamnější část jeho území s nejvyšší hustotou osídlení je ve vnitrozemí, ve velké vzdálenosti od mořských a oceánských prostor. Střední nadmořská výška těchto území zabezpečuje jejich ochranu před záplavami i při obrovských katastrofálních jevech doprovázených obrovskými přílivovými vlnami (v řádu megatun).

Jiná situace je v USA. Na pobřeží s nepříliš vysokým převýšením nad hladinou oceánu žije většina obyvatel – více než 80%. Zde se také nacházejí hlavní průmyslové objekty země. Poměrně malé tsunami o výšce několik desítek metrů může způsobit USA nedozírné následky. To celkem jasně ukázal uragán Katrin v New Orleans.

Další geofyzikální zvláštnosti Ruska je to, že hlavní část jejího území na Sibiři leží na několik kilometrů tlustých vrstvách bazaltu. Předpokládá se, že tyto vrstvy bazaltu se vytvořily v důsledku výbuchu super vulkánu na tomto území přibližně před 252 miliony let. Z toho důvodu geofyzikální údery, ať budou jakkoliv silné, nezpůsobí žádné katastrofální důsledky.

Jiná situace je v USA. Nejviditelnějším problémem je Yellowstonský národní park, který se nachází v kaldeře stejnojmenného super vulkánu. Podle závěrů geologů se tento super vulkán blíží ke kulminaci své aktivizace, jejíž periodičnost je zhruba 600 tisíc let. To je také doba od jeho poslední aktivní činnosti. Síla tohoto vulkánu je několikanásobně slabší, než byla u sibiřského vulkánu, proto jeho činnost v minulosti nevedla k masovému vymírání života na planetě. Pro americký kontinent by ale byly následky jeho činnosti katastrofální. Vulkanologové a geologové svorně tvrdí, že Yellowstonský super vulkán může vybuchnout kdykoliv.

Byla zjištěna spousta příznaků narůstání jeho činnosti. Proto relativně malý impuls, například výbuch jaderné hlavice v řádu megatuny, může iniciovat jeho okamžitou činnost. Následky takového výbuchu super vulkánu pro USA budou katastrofické. Jako stát přestanou USA existovat. Veškeré území státu bude pokryto tlustou (několik metrů až několik desítek metrů) vrstvou popela.

Další zranitelnou oblastí USA z pohledu geofyziky je zlom San – Andreas, dlouhý 1300 km, rozložený mezi Pacifickou a Severoamerickou deskou. Leží podél pobřeží státu Kalifornie, částečně na souši, částečně pod vodou. Paralelně s ním leží zlomy San Gabriel a San Chosinto. Jsou to oblasti geofyzikální nestability s výskytem zemětřesení do 8,5 stupně Richterovy stupnice. Dostatečně silný jaderný výbuch v této oblasti může vyvolat katastrofické jevy schopné plně zničit pobřežní infrastrukturu USA v důsledku mohutné přílivové vlny.

Také nesmíme zapomenout na Atlantský a Pacifický zlom. Leží podél pobřežnch čar  východního i západního pobřeží USA a mohou se stát zdrojem silných tsunami, které mohou udeřit s katastrofálními důsledky do značné vzdálenosti od pobřeží.

Potřebná superbomba

V důsledku těchto informací můžeme prohlásit, že USA jsou z geofyzikálního hlediska velmi zranitelné. Zůstává pouze určit, jakým způsobem je možno iniciovat tyto zásadní geofyzikální procesy. Podívejme se do historie V roce 1961 nad severní částí Nové země ve výšce přes 5000 metrů byla odpálena nejsilnější termonukleární bomba v historii lidstva. Síla výbuchu byla odhadnuta na 58Mt. Přitom západní experti dospěli k závěru, že při výbuchu nebylo dosaženo plného účinku, protože podle řady příznaků v bombě chyběla vrstva z uranu U-238, která by zvýšila účinek bomby minimálně 1,5 – 2 krát, to znamená do 100Mt. Tato bomba měla rozměry klasické 16-tunové letecké bomby a byla vypuštěna z letounu TU-95.

Dnes bomba o takové síle podle závěrů specialistů z jaderného centra v Rusku v Sarově a ruského experta v této oblasti doktora technických věd Igora Nikolajeviče Ostrecova, může mít velikost klasické 5 – 7 tunové bomby či hlavice. To znamená, že může být nesena těžkou raketou (například všemi typy Satany). Splňuje i veškeré podmínky k vypuštění jako satelitu na oběžnou dráhu země.

Podle dnes platných mezinárodních smluv, dnes jak na ráži jednotlivých hlavic tak i na celkovou sílu strategických jaderných sil žádná omezení nejsou. Ve smlouvách se hovoří pouze o počtu hlavic. Proto z právního hlediska neplatí žádná omezení na výrobu nových jaderných zbraní, kromě množství. Ovšem potřeba množství takových hlavic bude velmi malá.

Jak bude vypadat použití takové zbraně z hlediska garantované iniciace katastrofických geofyzikálních procesů? Jako první to může být úder na Yellowstonský super vulkán. Jediný pozemní výbuch této síly prakticky zaručeně iniciuje  výbuch tohoto super vulkánu. V jeho důsledku USA ukončí svoji existenci, ale i pro ostatní svět budou důsledky katastrofální. V první fázi nejméně utrpí Rusko vzhledem ke vzdálenosti od místa úderu, rozměrům svého území a své poloze.

Čistá zbraň zničí celé NATO

Nevýznamné ztráty budou také u zemí nacházejících se na protilehlé straně planety. V každém případě to však bude katastrofa pro celou civilizaci. Popel vyvrhnutý do atmosféry se postupně rozprostře nad celou zeměkoulí a způsobí ochlazení planety. Dojde k „jaderné zimě“ a „jadernému létu“. To by byl konec „Západní civilizace“ tak, jak ji známe. Ale k tomu je ta zbraň vlastně určena. Aby samotným faktem své existence nepřipustila ani myšlenku na agresi proti Rusku.

Další možnou variantou jejího použití může být vyvolání gigantické megatsunami. To je myšlenka v USA obdivovaného „velikého humanisty“ akademika Sacharova. Její podstata spočívá v odpálení několika jaderných náloží v určených bodech uvnitř atlantického a ticho-oceánského zlomu (3 – 4 v každém) na hloubce 1,5 – 2 km.

Podle výpočtů fyzika Sacharova, ale i dalších vědců, se vytvoří tsunami, které u pobřeží USA dosáhne výšky kolem 400 – 500 metrů. Úder této vlny na pobřeží spláchne vše na povrchu až do hloubky 500km od pobřeží. Pokud k výbuchu nálože dojde ve větší hloubce, blízko dna, kde je zemská kůra nejtenčí, pak může dojít k porušení zemské kůry a magma se dostane do styku s oceánskou vodou, čímž výbuch mnohonásobně zesílí. Pak může tsunami vyrůst až do výšky 1 km i více a oblast zasažení naroste přes 1500km od pobřeží.

Za těchto okolností je důležitá zpětná vlna, která spláchne i Evropu. To znamená celý blok NATO. V tomto okamžiku se jedná o naprosto „čistou“ zbraň. Odpálením náloží nedojde k žádné jaderné zimě, nepřijdou obrovská mračna popela a pára po ochlazení spadne zpět na zem jako druhá záplava v blízkosti svého vzniku, tedy také na území USA. Bohužel, takový otřes jednoznačně vyvolá i vulkanickou aktivitu. Je velmi pravděpodobné, že iniciuje i Yellowstonský super vulkán. Katastrofa dosáhne obludných rozměrů. To je asymetrická hrozba posledního soudu – nebude Rusko, nebude Západní civilizace.

Ke katastrofickým geofyzikálním důsledkům povede i výbuch jediné takové nálože v oblasti zlomů San Andreas, San Gabriel nebo San Chosinto.

Deset náloží, a dost!

Připravené scénáře svědčí o tom, že potřebné množství takových náloží (hlavic, bomb) pro použití pro asymetrickou zbraň je celkem malé – okolo deseti. To vytváří vhodné podmínky pro jejich zaručené použití v případě nutnosti při splnění výše uvedených podmínek.

Doprava takové nálože k místu určení může být zajištěna různým způsobem. Jednak to může být několik více hlavicových těžkých strategických raket, které spolu s klamnými hlavicemi překonají i v budoucnu plánované systémy protiraketové obrany. Malý počet potřebných odpalovacích šachet  může být efektivně chráněn obranným systémem s prvky aktivní i pasivní obrany. Taková raketa může být umístěna na paluby ponorek třídy Tajfun. Jejich raketové šachty umožňují odpálení raket s váhou do 90 tun (jejich základní raketa vážila 96 tun), což odpovídá současné těžké raketě, která má potřebnou vypouštěcí váhu. Jedna taková ponorka bude stačit k zabezpečení asymetrického zadržování.

Hlavice asymetrické zbraně mohou být osazeny i na perspektivních hyperzvukových raketách, vypouštěných z ponorek nebo z pozemních odpalovacích ramp. Tyto nálože také mohou být dopředu uloženy na požadovaná místa jako miny ve velkých hloubkách například z lodí maskovaných jako civilní, rybářské a podobně. Tyto miny by se v případě nutnosti přivedly k výbuchu dálkovým impulzem například ze satelitu na oběžné dráze. V době stabilní mezinárodně politické situace mohou být miny vyloveny a uskladněny. Potřebný čas na výrobu a zavedení do výzbroje takovéto zbraně odborníci odhadují na 5 – 12 let. Stejný čas je i potřebný na výrobu nosičů. To znamená, že takovou asymetrickou zbraň může mít Rusko k dispozici zhruba od roku 2020. Její zavedení do výzbroje samo od sebe ukončí hrozbu totální války proti Rusku i v podmínkách absolutní převahy protivníka v tradičních druzích zbraní.

Konstantin Valentinovič Sivkov
doktor vojenských věd

 pplk. Ivanu Kratochvílovi v.z.
děkujeme za odborný překlad

UPOZORNĚNÍ: Jakékoli využití materiálu nebo jeho části je možné pouze s uvedením zdoje www.isstras.eu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv