Bezpečnostní rizika současnosti a nacismus

Posted on 17 října 2015 by Ing. Ivan Kratochvíl, pplk. vz

PRAHAV Poslanecké sněmovně proběhla 10. září 2015 prezentace Bílé knihy o nacismu v Evropě, kterou vydala společnost „Svět bez nacismu se sídlem ve Štrasburku. Prezentaci doprovázel seminář o stavu nacismu v evropském regionu. S projevem o bezpečnostních rizicích současné doby vystoupil pplk. v záloze Ing. Ivan Kratochvíl.

Ottův naučný slovník charakterizuje nacismus jako totalitní ideologii založenou na vypjatém nacionalismu, rasismu, prvcích socialismu, militarismu a antisemitismu.

Po druhé světové válce na nacismus navazuje neonacismus. Neonacismus je ultrapravicová politická ideologie vycházející z nacismu. Ideologie vznikla po 2. světové válce. Neonacisté vycházejí z teze o nadřazenosti bílé rasy. Hlavním nepřítelem neonacistů jsou přistěhovalci, politická levice, liberálové, Cikáni, homosexuálové, anarchisté, komunisté a především Židé. Neonacisté viní Židy z mnoha nešvarů společnosti a přisuzují jim rozsáhlá mezinárodní spiknutí za účelem ovládnutí světa, což pramení z víry v různé konspirační teorie. Program je často populistický, většinu problémů států vidí v ideologii multikulturalismu a liberální levicovosti, činnosti Židů, přistěhovalců a etnických menšin a přichází s radikálními řešeními, mnohdy neslučitelnými s demokratickým zřízením.

Rozdíl mezi neonacismem a klasickým nacismem je v časovém vymezení (nacismus vznikl v 20. letech 20. století, neonacismus po 2. světové válce) a rovněž v odklonu od pangermanismu a od tezí o vyvolenosti německého národa (neonacisté z germánských zemí většinou tyto ideologie stále uznávají, zatímco neonacisté z negermánských zemí se od nich spíše odklánějí).

Odvržení nacistické ideologie v Evropě se zkušenostmi prožití dvou světových válek vyvolaly v Evropě masové pacifistické proudy, které v různých formách přežívají dodnes. Masové odmítání vojenské služby, nebo její čistě formální výkon je důsledkem historické zkušenosti národů především střední Evropy, které byly v těchto konfliktech v podstatě pouze využity pro cizí cíle. V obyvatelstvu evropských vítězných mocností, především v Rusku se vytvořil silný vlastenecký náboj, na Západě ale silně determinován důsledky koloniálních vazeb. V Německu, ekonomicky nejsilnějším státu EU byl v obyvatelstvu vypěstován až patologický „pocit národní viny“ za hrůzy nacismu.

Z období formování nacismu mne zaujala slova německého marxisty Wernera Sombarta, který prohlásil, že „Válečnický národ Němců musí porazit anglickou obchodnickou civilizaci.“

Z historie 20. století víme, že tento válečnický národ byl poražen koalicí Sovětského svazu, USA, VB a Francie a dalších, z globálního hlediska méně významných států. Do rozpadu Sovětského svazu byl II. Světovou válkou vytvořený bipolární svět zárukou likvidace nacistických pohrobků a plnění mezinárodních smluv a závazků. Rozpadem Sovětského svazu se veškerá ekonomická, vojenská a politická moc soustředila do rukou USA a nastalo současné období unipolárního světa. Hegemonie – nadvláda USA ve světě se prosazuje především prostřednictvím dolaru, tedy bankovním systémem. Můžeme směle prohlásit, že světu nevládne vláda USA, ale konsorcium amerických bank.

Nástroje vlády tohoto konsorcia jsou:

1. svobodné volby – úspěchy volební kampaně jsou přímo závislé na vlastnících mainstreamových medií a množství peněz na kampaň vynaložených. Výrazným prvkem jsou zde „neziskové“ organizace působící především mezi mládeží, které výrazným způsobem ovlivňují politickou situaci v jednotlivých místech.

2. nezávislost centrálních bank – což v praxi znamená nezávislost regulátora národní měny na stavu národního hospodářství, které ale svým jednáním ovlivňuje. Má v rukou ekonomické bytí či nebytí státu, ale za své jednání nenese odpovědnost. Tu nese vláda. Bankovní rada je nikoliv de jure, ale de facto zodpovědna pouze FED, tedy výše zmíněné bankovní skupině.

3. systém státních dluhů, kdy neexistuje ve světě stát, který by nebyl dlužen, tedy zavázán zahraničním investorům. Tedy výše uvedené skupině.

4. americký dolar jako světové platidlo a jediné možné platidlo strategických komodit.

5. vláda USA, nejzadluženější stát s vojenským rozpočtem převyšujícím součet ostatních vojenských rozpočtů. Ve vojenské oblasti se řídí dokumentem „Strategie národní bezpečnosti Spojených států amerických“, který podepsal americký prezident G. Bush v září 2002.

Základem dokumentu je teze, jejíž podstatou je preventivní válka, opřena o tři základní skupiny argumentů:

1. Charakteristika mezinárodního prostředí: Podle Strategie disponují dnes Spojené státy bezprecedentní a s nikým neporovnatelnou silou i vlivem. To je „okamžik příležitosti“ pro USA. V dokumentu se pak zdůrazňuje teze, kterou s oblibou opakuje C. Riceová: „síla musí být využita na podporu mocenské rovnováhy, která upřednostňuje svobodu“.

2. Nefunkčnost odstrašování: Žádný z dnešních „darebáckých států“ nedisponuje tak zhoubnými zbraněmi, jako kdysi Sovětský svaz. Povaha a motivace těchto států však naznačují, že jsou odhodlanější zbraně hromadného ničení použít. Zastrašit tyto státy možnou odpovědí nelze, neboť jejich vůdcové jsou ochotnější riskovat a jsou připraveni hazardovat životy vlastních lidí a bohatstvím národů. Dnes už Amerika není ohrožována státy, ale katastrofickými technologiemi zahořklých jedinců.

3. Pojetí mezinárodního práva: Krátká pasáž o mezinárodním právu je věnovaná výkladu odvěkého práva na sebeobranu. To je chápáno jako oprávnění nečekat, až útok začne. Preventivní úder proti bezprostřední hrozbě je legitimní, a to i tehdy, když není jistota, pokud jde o místo a čas možného nepřátelského útoku. Neboli, jak se v materiálu praví na jiném místě, „nejlepší obranou je dobrý útok“.

Rada bezpečnosti OSN není v textu zmíněna ani jednou, což jen dokresluje vztah k mezinárodnímu právu. Toto přehlédnutí nejdůležitějšího orgánu OSN dokument umocňuje oznámením, že vláda USA neuzná jurisdikci Mezinárodního trestního tribunálu. Výstavba armády a bezpečnostních orgánů je vnímána jako úkol udržet převahu USA nad zbytkem světa. Právo je sice zmiňováno, ale nikoliv mezinárodní právo – důraz je kladen na dodržování a prosazování práva v ostatních zemích.

Strategie NATO vychází ze Strategie bezpečnosti USA

Ze Strategie národní bezpečnosti USA vychází i dnes platná Strategie Severoatlantické aliance. Ta si klade za úkol „konsolidaci a uchovávání pozitivních změn nedávné minulosti a při řešení současných i budoucích bezpečnostních výzev“ – to je formulace, kterou lze vztáhnout i na právo zasahovat do vnitřních záležitostí států. Největší pozornost přitahují ty pasáže nové strategie, které hovoří o možnosti neobranných vojenských akcí NATO bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, tedy mimo rámec platného mezinárodního práva. V textu strategie NATO jsou OSN i mezinárodní právo hodnoceny pozitivně a Radě bezpečnosti je v otázkách míru přisouzena rozhodující role – nikoliv však univerzální.

Jak uvádí text v článku 29 nové strategie, NATO má být připravováno na mise, v nichž mají vojenské schopnosti Aliance „přispívat k předcházení konfliktům a ke krizovému řízení prostřednictvím operací mimo článek 5“. To znamená, že Aliance má provádět zahraniční intervence, které nejsou vedeny na obranu napadených členských států NATO.

Vojenskou samostatnost Ruska máme chápat jako přímý útok na postavení USA

Z výše uvedeného vyplývá, že současnou snahu Ruska o znovuobnovení ekonomické, politické a vojenské samostatnosti je nutno jednoznačně chápat jako přímý útok na současné postavení USA ve světě. Konsolidace hospodářství, upevňování státní správy a modernizace armády ještě byly tolerovány díky působení páté kolony, lidí na vysokých stupních řízení s majetkovou provázaností do „svobodného světa“. Ovšem podřízení centrální banky státu, zakázání neziskových organizací placených ze zahraničí – to již byly přímé nepokryté útoky na systém nadvlády bank USA.

Odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Nabídka EU Ukrajině na volný obchod byl krom jiného útok na průmyslové zázemí Ruska na Ukrajině a základnu působení Ruska na Středním a Blízkém východě, na Krym. V tomto okamžiku se uměle obnovily již potlačené nacionální myšlenky Stepana Bandery a pod rouškou probouzení národní hrdosti a svébytnosti se uměle vytvořila současná verze ukrajinského jazyka a vyvolaly nacistické tendence. Podporou nacistických bojůvek se povedlo rozvrátit ekonomiku Ukrajiny a uvést ji do vnitřní války s vlastním ruskojazyčným obyvatelstvem.

Tím Rusko ztratilo ze své sféry vlivu významný ekonomický potenciál a zhruba 45 milionů obyvatel. NATO získalo možnost zasáhnout palebná postavení ruských strategických raketových sil taktickými ale také operačně-taktickými prostředky. Díky politickému umění Ruska se toto nedalo vtáhnout do bratrovražedné války a utržené ztráty zesílené sankcemi vydrželo.

Odpověď Ruska ve formě vytvoření BRICKS a nedolarového zahraničního obchodu však vyžaduje ze strany USA zesílení tlaku na Rusko. Řešením by byl nejaderný konflikt v Evropě, který by nezasáhl území USA. Ten by umožnil upevnění celosvětové moci USA snížením ekonomického potenciálu Evropy a zničením Ruska. Ochota Evropy zapojit se do války s Ruskem je však velmi nízká. Pokusné balonky typu radar v ČR vyvolaly v obyvatelstvu Evropských zemí negativní odezvy.

Jako řešení je tedy zvolen chaos.

Do Evropy se nahánějí finančně i ideologicky motivovaní převážně muži v produktivním věku, kulturně, nábožensky a ideologicky neasimilovatelní, kteří zákonitě vyvolají v původním obyvatelstvu strach. Tento strach umožní jednak změnu zákonů umožňující přípravu na válku, jednak touhu po vládě pevné ruky, která umožní potlačení demokratických projevů původního obyvatelstva. Chaos bude potlačen tvrdým nástupem amerických bezpečnostních složek, které za cenu převzetí veškeré moci do svých rukou „umravní“ většinu dnešních „uprchlíků“.

Následuje glorifikace US moci, kombinována s vytvořením pomocných sborů, které budou použity pro přímou intervenci do Ruska, pokud dosud použitá ekonomicko – politická opatření selžou. Součástí evropských sborů pak budou i „uprchlické“ jednotky. Útok z Evropy bude kombinován útokem přes Kavkaz, kde se využije současný vojenský potenciál ISIS. Vedlejším produktem tohoto snažení se stane i potlačení vlivu křesťanství, které je k udržení nadvlády jednoho státu díky svému učení nevhodné.

V této souvislosti bych rád zmínil encykliku Jana XXIII, Pacem in Terris z roku 1963: „Mír na zemi, tuto horoucí touhu lidí všech dob, nelze, jak známo, uskutečnit a upevnit bez posvátného zachovávání řádu, který ustanovil Bůh.

Lidské osobě rovněž přísluší zákonná ochrana jejích práv; ochrana účinná, nestranná, utvořená podle norem skutečné spravedlnosti, jak připomíná náš předchůdce blahé paměti Pius XII. těmito slovy: „Z právního řádu, jaký chtěl Bůh, vyplývá nezcizitelné a věčně platné právo, aby každý člověk měl zaručenu právní bezpečnost a aby se mu přiznal okruh práv, který by byl zajištěn před každým svévolným útokem.“

Právo povinnosti a povinnost práva

Dosud připomenutá přirozená práva jsou v člověku, jemuž příslušejí, spjata s právě tak velkým počtem povinností. Práva i povinnosti mají svůj základ, svůj zdroj a svou nezničitelnou sílu v přirozeném zákoně, který je uděluje i ukládá.

Proto ti, kdo se dožadují vlastních práv, ale na své povinnosti buď úplně zapomínají, nebo je plní nedostatečně, zasluhují přirovnat k lidem, kteří jednou rukou stavbu budují, druhou boří.

 Příklady možných situací:

V září roku 2006 došlo ke vzpouře asi 300 žadatelů o azyl (ekonomických migrantů), umístěných v záchytném zařízení Velké Přílepy. Jednalo se o egyptské muslimy, kteří čekali na vyřízení žádosti o azyl. Tito „nešťastníci“, kteří uváděli jako důvod obavy o svůj život a perzekuce pro politické názory, deklarovali nemajetnost a ochotu integrace v evropském prostředí.

Začátkem září se „běženci“ v odpoledních hodinách modlitbami uvedli do náboženského transu, vytrhali stoličky, stoly a postele. Zasahující zaměstnance bezpečnostní služby v pokročilém věku poranili a způsobili jim dlouhodobější pracovní neschopnost. (Bezpečnostní služba byla vybrána proto, aby policisté svými uniformami nefrustrovali běžence). Zbytku zaměstnanců se poté podařilo informovat nadřízené složky Cizinecké policie a ty povolaly nejdříve motorizovanou hlídku, později pohotovostní útvar Prahy a Středočeského kraje.

Mezitím Arabové pomocí rozlámaného nábytku vyvrátili mříže na chodbách a v oknech, někteří překonali drátěné zátarasy a uprchli do okolí. Pořádek byl nastolen až použitím síly nastoupeného útvaru rychlého nasazení, kdy za použití donucovacích prostředků byl nastolen pořádek. Je třeba říci, že v počátcích zásahu nebylo jasné, kdo koho dokáže umravňovat. 30 cizinců se již nikdy nenašlo, zato se našlo velké množství dolarových a eurových bankovek v přibližné hodnotě několika desítek tisíc amerických dolarů.

V dnešních podmínkách, tito velmi dobře organizovaní a fyzicky zdatní mladí muži, mohou v menších skupinkách velmi účinně terorizovat původní obyvatelstvo. Na rozdíl od útoků předváděných cikánským obyvatelstvem se však tito nebojí představitelů zákona, ale účinně se jim staví na odpor. Jedna taková desetičlenná skupina, dosud neozbrojená, si dokáže během týdne prakticky vynutit zákaz vycházení v několika tisícovém městečku v období dle svého uvážení. Laxní přístup policistů, kteří se bojí použít zbraň kvůli ztrátě zaměstnání, a zasahujících jen v obavách o svoje blízké, bude potvrzením převzetí reálné moci v místě těmito skupinami.

Buď diktátor nebo kalifát, vyberte si!

Ochrana osobního majetku a života samotnými obyvateli bude ojedinělá. Mezi občany našeho státu prakticky zbraně nejsou a po staletích fungování státních útvarů jsou obyvatelé zvyklí se spoléhat na státní moc. Tak několik tisíc jedinců, pokud budou konat koordinovaně, je schopno paralyzovat obyvatelstvo. K tomu pokud několik stovek těchto jedinců zablokuje úzká místa dálniční sítě, dojde do dvou až tří dnů k výpadku systému zásobování, hladu a panice mezi obyvatelstvem.

V právě tomto okamžiku jakýkoliv diktátor, který dosáhne jakéhokoli, i drobného úspěchu, popřípadě jakákoliv částečně akceschopná vojenská nebo polovojenská organizace, se stane symbolem spasení. Pokud toto nenastane, máme zde do měsíce kalifát se všemi jeho projevy.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv