Role českého národa v geopolitice.

Posted on 01 prosince 2015 by Ing. Ivan Kratochvíl, pplk. vz

Český národ můžeme definovat jako národ obývající kotlinu uprostřed Evropy, ohraničenou ze všech stran horskými hřebeny, původně slovanského genofondu. Součástí tohoto národa jsou i obyvatelé údolí přiléhajícího k východní části této přírodní citadely, Moravané. V historii českého národa pak sehrávají roli i obyvatelé hor, přimykajících se k této východní části, Slováci a Rusíni.

První písemná zmínka o českém národě je z éry Karla Velikého, který pod praporem šíření křesťanství realizuje první pokus o vytvoření Svaté říše římské národa německého a vyhlazuje nebo poněmčuje původní slovanské obyvatelstvo z pravého břehu řeky Labe, včetně oblasti Rujány, podle některých pramenů pravlastí Rurika, prvního ruského cara. V těchto zápisech se uvádí, že území Čech (Böhmen) nebylo obsazeno, ale platilo tribut. Výpalné. Šíření německého vlivu pod rouškou christianizace bylo zastaveno příchodem Cyrila a Metoděje, kteří kromě křesťanství přinesli i písmo. Od těchto dob se táhne dějinami Čech zajímavý paradox; slovanské kořeny a slovanství prostého lidu a germanofilství elit. V okamžicích, kdy elity se přiklánějí více na stranu národa, přicházejí vrcholné okamžiky českých dějin. To je období vlády Boleslava, který poté, co pravděpodobně roku 935 připíchl svého bratra Václava, prohlášeného později za svatého a patrona české země, na vrata kostela, zbavil Čechy oficiální podřízenosti na německých státních útvarech. To je také období Přemysla Otakara II., který v roce 1255 založil Královec (Kaliningrad). To je také období husitského hnutí, kdy v důsledku nevyřešené krize západního křesťanství po upálení reformátora Jana Husa v období od roku 1419 (pražská defenestrace – vyházení pražských radní z oken) až do roku 1479 determinovali evropské dějiny. Jejich vojenská nadvláda byla ukončena roku 1434 bitvou u Lipan. Husitská vojska nikdy nebyla poražena. V bitvě u Lipan bojovali husité s husity.

Následující období, včetně 300 let habsburské nadvlády, kdy jakoby český stát zmizel z mapy Evropy, však zachovávalo formální respektování České státnosti a slovanského rázu prostého národa. V řadách rakouské armády byly české pluky nasazovány na klíčová místa a jsou součástí dosažených vojenských úspěchů rakouské monarchie. Některé jsou dodnes součástí lidové slovesnosti.

Z novodobé historie

Z období 1. sv. války jsou dodnes předmětem zkoumání milníky jako bitva na Piávě, kde české pluky udržely obranu, přestože podle platných vojenských zákonitostí měli být několikrát hladce poraženi. Tato vyjímečnost českých pluků nefungovala pouze jedním směrem. Na východ, do Ruska. Je zajímavé, že ale v sestavě ruských, (tedy i sovětských) vojsk se tento rys rychle vracel. Fenomén československých legií na Sibiři je dodnes předmětem zkoumání vojenských historiků. Fakta, kdy 50 000 legionářů ovládalo zhruba 3.000 km Transsibiřské magistrály proti 500.000 armádě hovoří sám za sebe. Také vznik a činnost Svobodova 1.čs armádního sboru v SSSR je potvrzením tohoto faktu. Kapitán Otakar Jaroš byl prvním cizincem vyznamenaným řádem Hrdina SSSR.

Kvality českých vojáků potvrzuje i činnost vojáků vyslaných do misí v současnosti. Přestože se jedná o „podřadné“ slovany, jejich výsledky jsou neoddiskutovatelné.

Kvalitu odporu českého národa velice vysoko hodnotili i vojenští odborníci hitlerovské 3. říše.

Reinhard Heydrich 3.10.1941 na konferenci nacistů ke stanovení konečného řešení české otázky otevřeně prohlásil: „ … je třeba pro nejbližší dobu války jasně Čechům ukázat: ať nás miluješ nebo ne, ať pomýšlíš na samostatný stát později nebo ne, důležité je, že přinejmenším teď uznáváš, že by to bylo pro tebe v tomto okamžiku jen škodlivé, kdybys vyvolal povstání anebo kladl odpor.“ Dále zdůrazňoval: „Češi jsou smějící se bestie – nelze je ohnout či přesvědčit, musíte je zlomit!“ Posouzení českého národa, jako největšího nebezpečí pro nacisty bylo správné. Za celou dobu Velké vlastenecké války se žádnému hnutí odporu nepodařilo uštědřit citelný úder nacistickým elitám, kromě českého. 27.5.1942 byl v Praze zabit čs výsadkáři muž č.3 nacistické hierarchie, Reinhard Heydrich.

Pohled do budoucna

Co z toho vyplývá pro současnost. Čechy jsou pro hlavní strategický směr válečných expanzí v Evropě: Paříž – Berlín – Varšava – Minsk – Moskva; klíčové. Přírodní citadela osídlená národem vysokých vojenských kvalit je černou můrou plánovačů 3. světové války.

Germanofilní (amerikanofilní) elity usilovně všemi způsoby odzbrojují národ. Masivně se z území odsouvají poslední zásoby zbraní a munice, letectvo je na oko vyzbrojeno proudovými letouny, které se podle smluv v případě války nesmí použít a musí se vrátit výrobci, PVO je zrušeno, polní vojsko v symbolickém počtu je vybaveno transportéry, které prostřelí těžký kulomet.

Obyvatelstvo je do posledního okamžiku udržováno masivní mediální masáží v pocitu, že se nic neděje. Imigrantská vlna muslimských přistěhovalců, která za podpory Evropských elit má vyvolat strach a poslušnost při přípravě 3. světové války a genocidy evropského obyvatelstva, je řízena mimo území Čech a Slovenska, aby nedošlo k nárůstu uvědomění a odporu. Vznikající dosud verbální nesouhlas s tímto vývojem je nekompromisně potlačován. Čím dál vzrůstající nesouhlas s těmito kroky vede až k frenetickému řádění médií. Vznikající platforma Vojáků v záloze, kde se sdružují lidé v pokročilém věku, s vojenským výcvikem a vzděláním, je sledována tajnými službami a označována za extrémisty, rasisty a nepřítele všeho dobrého. Je třeba zdůraznit, že tito lidé jsou většinou starší 45 let. Poslední vystoupení těchto lidí na podporu prezidenta Zemana na manifestaci 17. listopadu jako pořadatelská služba bylo důvodem pro vládu ČR k zásahu Útvarem rychlého nasazení.

Závěrem chci říci, že tak, jak Hitler nerozpoutal 2. sv. válku dokud neměl českou kotlinu pevně v rukou, tak ani třetí nezačne dříve, dokud agresor nebude přesvědčen, že českou kotlinu plně ovládá.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv