TRADIČNÍ HODNOTY JSOU PRO RUSKO STRATEGIÍ NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

Posted on 07 ledna 2016 by admin

Prezident Ruska podepsal 31. prosince 2015 klíčový dokument Strategie bezpečnosti státu, kde je významná role věnovaná tradičním duchovním hodnotám. A právě tyto hodnoty budou nejspíš vydatným trnem v oku Západu (a především USA), který intenzivně pracuje na jejich rozbití, na degradaci Slovanů a evropské tradiční společnosti zejména ve Východní Evropě. Rusko je tak opět nepříjemně silným prvkem, o nějž se jednoho dne budou moci či spíše muset Slované opřít, budou-li si chtít zachovat dědictví svých předků shromažďovaná po staletí a tisíciletí.

Z českých i obecně západních médií se line zejména v posledních letech mohutný proud dezinformace snažící se přesvědčit zejména slovanské národy o barbarskosti Ruska o jeho pokleslých hodnotách neschopných přijmout skvělé multikulturní hodnoty Západu. Jakoby oněm kritikům nedocházel rozsah hlouposti, kterou se lidem snaží přes vládám loajální ale často velmi nevzdělaný mainstream vtloukat do hlavy.

Vždyť na území Ruska žije ve svornosti 136 národností různých vyznání, kultur i tradic. Od severovýchodního šamanismu, až po islám, který je velmi častým náboženstvím na jižní hranici Ruska. A přes občasné šarvátky dokázaly tyto národy v průběhu staletí najít modus vivendi pro své spolunažívání do dnešního dne. O čemž si nositelé „světla a demokracie“ ze Západu mohou nechat tak leda zdát.

Zejména pro občany Ruska jsou pak duchovní hodnoty silou, co jim pomáhala přežít války, persekuce, lágry všech druhů, a podobné strasti. Navíc to bylo právě ono stmelení národů a národností do jednotného celku, díky němuž dokázaly i Rusko i Sovětský svaz všem těm hrůzám čelit.

Podaří se uchránit slovanské hodnoty před likvidací?

Naopak, v poslední době si občané Ruska, ale i dalších slovanských národů intenzivně uvědomují, že se Ruská federace stala terčem snah o likvidaci této jednoty a rozeštvávání různých národností podle starého pravidla divide et impera, tedy rozděl a panuj.

Západ není nadšený ani ze samotných projevů slovanství v Evropě, které je silným jednotícím prvkem slovanských národů. Jeho akceptací jsou totiž tyto národy podstatně hůře „asimilovatelné“ a hlavně, manipulovatelné západní „kulturou“. Navíc není vcelku pochyb o tom, koho budou slovanské národy volat na pomoc v případě ohrožení jejich národní svébytnosti.

Rozhodnutí Ruska, že si své tradiční hodnoty uchová stůj co stůj, proto přišlo pro Západ ve velice nevhodnou dobu. Paradoxně jsou potvrzením správnosti ruského směru zprávy ze západních evropských měst, které se zoufale potýkají doslova s invazí násilností militantních a arogantních islamistů. (Prosím neplést s muslimy, s nimiž například právě ono Rusko koexistuje po staletí.) A právě slovanská síla se ukazuje být jako jediná v Evropě, schopná této invazi čelit.

Lze se destruktivní invazi militantních kultur v různých podobách vůbec účinně postavit na odpor?

Vcelku bez zbytečného halasení schválil ruský prezident Vladimír Putin poslední den uplynulého roku 2015 novelizovanou «Strategii národní bezpečnosti Ruské federace». Většinou se v naší staré Evropě takové dokumenty zabývají věcmi, které spadají čistě pod silové a zpravodajské struktury. V ruském dokumentu je ale zdůrazněno, že právě zachování tradičních duchovně-mravních hodnot je státem považováno za takřka jednu z nejdůležitějších podmínek národní bezpečnosti Ruska. K takovým hodnotám patří podle tohoto materiálu i priorita duchovního nad materiálním. Jak se  vám právě v tomto světle jeví takzvané „církevní restituce“?

V dokumentu se rovněž uvádí, že jedním ze strategických cílů zajištění národní bezpečnosti je «zachování a rozšíření tradičních ruských duchovně-mravních hodnot, jako základů ruské společnosti, pro výchovu dětí a mládeže v občanském duchu».

K tradičním ruským duchovně-mravním hodnotám patří priorita duchovního před materiálním

«Základem všeruské identity národů Ruské federace je historické uspořádání systému jednotných duchovně-mravních a kulturně-historických hodnot, a také svébytných kultur mnohonárodnostního národa Ruské federace, jako neoddělitelné části kultury Ruska», praví se mj. v dokumentu. V kapitole «Kultura» se těmto otázkám dokument věnuje v bodech 76 – 79.

«K tradičním ruským duchovně-mravním hodnotám patří také priorita duchovního před materiálním, ochrana lidského života, práv a svobod člověka, rodina, tvořivá práce, služba Vlasti, normy morálky a mravnosti, humanismus, milosrdenství, spravedlnost, vzájemná pomoc, kolektivní spolupráce, historická jednota národů Ruska, dědičnost historie naší Vlasti­», citujeme z dokumentu dále.

Hrozbou pro národní bezpečnost v oblasti kultury RF je podle dokumentu rozmývání tradičních ruských duchovně-mravních hodnot a oslabení jednoty mnohonárodnostního lidu Ruské federace, cestou vnější kulturní a informační expanze (včetně šíření masové kultury nevalné kvality), propagandy svévole a násilí, rasové, národnostní a náboženské netolerance, a také snížení úlohy ruského jazyka ve světě či úrovně jeho výuky v Rusku a v zahraničí, pokusy o falzifikaci ruských a světových dějin, protiprávní ohrožování objektů kultury».

Při čtení těchto řádků vlastně nejvyššího dokumentu pro bezpečnostní strategii velmoci, si prostě nelze nevzpomenout na nenávistné bláboly vůči Rusku, kterými občany Česka krmí veřejnoprávní Česká televize, Český rozhlas či většinová takzvaně mainstreamová média. Protože tato strategie hovoří o touze uchránit hodnoty, které naši předci budovali po staletí. Tak kdo je tu nevzdělaný barbar?

Zdroj dokumentu: http://kremlin.ru/acts/news/51129

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv