Vláda zavedla pojem předsudečná nenávist, který ohrožuje každého

Posted on 21 července 2019 by Převzato

 Nemusí naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, neusiluje o svržení režimu ani o totalitu, není extremista. Svým jednáním ovšem šíří strach, štěpí společnost a vyvolává antagonismy. Tak vnitro popsalo osobu projevující předsudečnou nenávist – jednání, jehož nový název schválila na konci dubna česká vláda. Ústavní soud však usnesením připomněl, že vyvolávání strachu a působení na pudy není zatím v ČR zákonem regulováno. Ale Nejvyšší Státní zastupitelství se nechalo slyšet, že by bylo vhodné zavést odposlechy bez souhlasu soudu.

Vláda označení „předsudečná nenávist“ schválila spolu s výroční zprávou o Extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018 na svém jednání 29. dubna 2019. „Zpráva nově vedle pojmu extremismus zavádí označení projevy ,předsudečné nenávisti´. Reaguje tím na fakt, že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické,“ uvádí se k novému pojmu ve Zprávě ministerstva vnitra.

Nevolají po svržení režimu

Podle ministerstva vnitra projevy předsudečné nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným smýšlením, sociálním původem apod. „Nemusí se jednat o skutečnou příslušnost k určité skupině, ale i o příslušnost domnělou (např. je-li osoba mylně považována pro tmavší pleť za Roma, ale ve skutečností není Rom). Takové projevy nemusí nutně naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů. Může se jednat o fyzické násilí, slovní útoky, či využívání urážlivé symboliky,“ uvádí Zpráva.

„Projevy předsudečné nenávisti se liší od extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních ideologií. Osoby, které se jich dopouštějí, nemusejí být nutně členové či příznivci extremistických hnutí. Rovněž u nich absentuje jasné volání po svržení systému pluralitní demokracie a jeho nahrazení systémem totalitním,“ vysvětluje vnitro ve Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018.

Oslabují systém a štěpí společnost

Poté ministerstvo vnitra sumarizuje rizika, která takoví lidé znamenají pro český stát: Rizika projevů předsudečné nenávisti jsou v řadě oblastí podobná s riziky, která představují extremisté.

Níže jsou tato rizika popsána. Subjekty, které se jich dopouštějí:

  1. Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují.
  2. Nerespektují koncept základních lidských práv.
  3. Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.
  4. Šíří strach ve společnosti.
  5. Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
  6. Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
  7. Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
  8. Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Kdo? Okamura, SPD, Hej občané, Čest, svoboda, respekt

V kapitole věnované výhradně předsudečné nenávisti pak ministerstvo vnitra označuje za jejího nejvlivnějšího šiřitele Tomio Okamuru a jeho stranu SPD: „Nejvlivnějším aktérem na poli šíření náboženské či etnické nesnášenlivosti je hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (dále jen „SPD“). Někteří jeho členové byli velmi aktivní v šíření informací zaměřených proti muslimům, imigrantům či Romům . SPD záměrně cílí na skupiny obyvatel, u kterých předpokládá, že manipulativní informace, které jim soustavně předkládá, nebudou podrobovat kritické reflexi.“

Dalšími subjekty jsou ty, které nastolovaly témata jako uprchlická krize, exekuce nebo rovnou šířily konspirační teorie. „Do tohoto spektra lze zařadit např. skupiny Čest, svoboda a respekt, Hej, občané ad.,“ uvádí vnitro, které dodává, že některé skupiny zasáhl panslavismus, slovanská vzájemnost s dominancí Ruské federace.

Distanc od rasismu nezakládá beztrestnost

Jak dále vyplývá ze Zprávy, často se takové společensky závadné jednání odehrává na internetu, kde přechází v trestnou činnost:  „U části české společnosti přetrvává přesvědčení, že prostředí internetu je do značné míry anonymní. Někteří autoři nenávistných textů se přitom mylně domnívají, že trestně právní odpovědnost se vztahuje pouze na příslušníky extremistických hnutí (např. neonacisty) nebo že formální distancování se od extremismu či rasismu zakládá jejich beztrestnost,“ uvádí se doslova ve výroční zprávě vnitra.

„Stávající praxe orgánů činných v trestním řízení tuto falešnou domněnku vyvrací. Nejvyšší státní zastupitelství poskytlo, za účelem prevence, několik případů jednání, které byly ze strany státních zastupitelství, či soudů posuzovány jako trestné,“ pokračuje zpráva několika příklady. Jde o komentáře k událostem šířeným na Facebooku, příspěvky v diskusi nebo nápis na stěně výtahu, jejichž autoři skončili před soudem. NSZ pro účely Zprávy poskytlo celkem sedm typově podobných případů, nejvíce je jich z Prahy.

Zatímco případ nápisu ve výtahu skončil pokutou, za příspěvky do diskuse byli autoři potrestáni odklonem (rozuměj např. blokováním na FB – pozn. red.) :

Trestním příkazem Okresního soudu v Karviné ze dne 26. 11. 2018 byl obviněný L. G. uznán nepravomocně vinným ze spáchání přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že dne 13. 10. 2018 napsal na stěnu výtahu mj. text „Cikáni žije se vám dobře z našich daní? Hitlera na vás kurvy černé.“ Byl mu uložen peněžitý trest ve výši 20.000 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 4. 2018, které nabylo právní moci dne 17. 4. 2018, bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání obviněného K. N. pro přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny podle § 355 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, kterého se dopustil tím, že ve facebookové diskusi uvedl: „Cikáni jsou jako medúzy – otravní a k ničemu.“ Obviněnému byla stanovena zkušební doba v trvání jednoho roku.

Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mladé Boleslavi ze dne 25. 5. 2018, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2018, bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání obviněného P. D. pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se dopustil tím, že ve facebookové diskusi pod článkem o iránských uprchlících uvedl: „Měli tu rodinu pozabíjet, však co kurva. Nějaký muslim, koho to zajímá? Postřílet je do jednoho.“ Obviněnému byla stanovena zkušební doba v trvání šesti měsíců.

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 podal dne 15. 10. 2018 obžalobu na P. H. pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že ve facebookové diskusi pod článkem s fotografií novorozence I. K. uvedl: „Je to opad, má to v genech. Bude se jen dál množit, kolik takovej negr bude mít za 25 let potomků. Takže za mě, dupnout na krk.“

Současně se schválením výroční zprávy odsouhlasila vláda rovněž koncepci boje proti těmto jevům pro rok 2019. Z textu koncepce ovšem vyplývá, že pro boj s těmi, kteří oslabují režim a rozvrací systém, chybí odborníci i peníze.

Ústavní soud: Strašení lidí zatím není zákonem regulováno

Rovněž zpráva o extremismu za 1. čtvrtletí roku 2019 už pracuje s „předsudečnou nenávistí“ a její šiřitelé jsou podle vnitra stále tytéž osoby spolu s notoricky ve zprávách o extremismu jmenovaným periodikem Aeronet, kde došlo podle vnitra k rozkolu s SPD.

Jako příklad předsudečné nenávisti je nově zmíněna politická strana  Mostečané Mostu: „Ústavní soud řešil stížnost na kontroverzní kampaň Sdružení Mostečané Mostu před komunálními volbami. Doslova v usnesení uvedl: ,To, že se volební subjekt rozhodne získat hlasy vyvoláváním strachu a působením na nejnižší pudy voličů, je z morálního i společenského hlediska jistě zavrženíhodné, není nicméně v moci soudů, aby toto chování za současné právní úpravy korigovaly.´ Obdobný případ spojený s kampaní subjektu Otevřená radnice Most si od tamního magistrátu vyžádalo státní zastupitelství. V tomto druhém případě policisté nejprve předvolební slogany vyhodnotili jako přestupek,“ uvádí se v první zprávě roku 2019 k předsudečné nenávisti.

Irena Válová

Foto: SPD (Zpráva opakovaně zmiňuje hnutí SPD)

Zdroj Česká Justice


Dodatek ISSTRAS:

Nevyšší Státní zastupitelství se nechalo slyšet, že by bylo vhodné zavést odposlechy bez souhlasu soudu. Něco podobného je pro systém vzývající demokracii naprosto nepřijatelné. A jsou ještě naživu pamětníci, kteří tento úkon dokonce osobně pamatují z dob Protektorátu Čechy a Morava po roce 1939. 

Poznámka:

Je až šokující, jakou hrůzu musí mít současná česká vrchnost z vlastních občanů, když se dopouští kroků, na které by si netroufnul ani minulý totalitní režim. Ani ten necítil ohrožení z řad lidí, kteří se hlásili ke slovanstvi a cítili se být Slovany. Romové pracovali a byli platnými členy společnosti, takže výpady, které zanívají dnes neměly důvod vznikat. A jestliže někdo páchal trestný čin, tak byl trestán bez ohledu na to, k jaké rase, náboženství či národnosti byl příslušen. A vlastní národ byl chráněn. Ani Němci ani Američané, ani jiný národ nebyl v minulých dobách tak dehonestován, jako je dnes národ ruský a Ruská federace. Země, v níž by podobný krok neprošel ani zákonodárnými sbory, ani souhlasem veřejnosti.

Bez trestu ovšem zůstává lísání se některých našich politiků k sudetoněmeckému Landsmanschaftu. K potomkům těch, kteří pomáhali zavraždit 360 tisíc našich občanů a leta usiloují o likvidaci takzvaných Benešových dekretů. To není naplnění bodu 6 – „Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti?“ A není jednání vlády naplněním bodu 4 z uvedeného seznamu rizik, když chce vyvolat strach v lidech, kteří nesouhlasí s tím jak koná v národnostních a bezpečnostních záležitostech?

Pokvete opět udavačství?

A může to mít další „zajímavý“ dopad – udavačství. Už dnes fungují na sítích udavači, kteří s oblibou škodí lidem, a to nejen těm, kteří se vyjadřují hrubě, či porušují zákony. Prostě z toho mají radost, která možná nenaplňuje zrovna představu o normálním duševním stavu, anebo… plní něčí zadání? I to zažívala tato země v dobách protektorátu i v režimu minulém. Nabízí se proto hra – najdi 10 rozdílů s dnešním stavem. Ano, zatím ještě nejsou lidé zavíráni a popravováni za vlastní názor.  ZATÍM. Ale Státní zastupitelství i vláda svým schválením tohoto „preventivního úderu“ v podobě sousloví  „Předsudečná nenávist“ a žádostí o odposlechy bez rozhodnutí soudu, se dopustily porušení Listiny práv a sobod, které už dnes MÁME zakotvené v Ústavě ČR.

Elementární zákony fyziky však nikdo nezrušil, takže lze i nyní předpokládat, že tato akce může vyvolat velmi záhy reakci, která se stane odpovědí na novodobou totalitu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv