Návrh dohody mezi Ruskem a NATO

Posted on 11 ledna 2022 by Radmila Zemanová-Kopecká

Zítra, 12. ledna 2022, nastanou další přelomová jednání, tentokrát mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí (NATO). Ani tuto smlouvu si nemohli občané České republiky přečíst v češtině, ačkoli je ČR členskou zemí NATO a tato smlouva je pro ni mimořádně důležitá. Institut slovanských strategických studií proto předkládá lidem znalým českého jazyka neoficiální překlad textu dohody, která může změnit mnohé, ať už přijata bude nebo nebude.

„Dohoda o opatřeních zajišťujících bezpečnost Ruské federaci a členským zemím Severoatlantické Aliance.“

Ruská federace a členské státy organizace Severoatlantické aliance (NATO), dále Účastníci,

potvrzujíce snahu ke zlepšení vztahů a prohloubení vzájemného porozumění;

přiznávajíce, že pro efektivní reagování na současné výzvy a ohrožení bezpečnosti ve vzájemně závislém světě je nutná součinnost všech Účastníků;

jsa přesvědčeni o nutnosti odvrácení nebezpečné vojenské aktivity, a tím také snížení vzniku incidentů mezi jejich ozbrojenými silami;

zdůrazňujíce, že zájmy bezpečnosti každého Účastníka vyžadují zvýšení účinnosti mnohostranné spolupráce, upevnění stability, předvídatelnosti a transparentnosti ve vojensko-politické oblasti;

potvrzujíce svou věrnost cílům a principům Charty Organizace spojených národů, helsinského Závěrečného aktu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě z roku 1975, zakládajícího aktu O vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi Ruskou federací a Severoatlantickou Aliancí z roku 1997, Kodexu chování, který se týká vojensko-politických aspektů bezpečnosti z roku 1994, Charty Evropské bezpečnosti z r. 1999 a římské deklarace „Vztahy Rusko – NATO: Nová kvalita“ mezi lídry hlav států a vlád mezi Ruskou federace a členských zemí NATO z roku 2002;

se dohodli na následujícím:

Článek 1

Účastníci se ve vzájemných vztazích řídí mezi sebou principy spolupráce, shodné a nedělitelné bezpečnosti. Účastníci neupevňují svou bezpečnost individuálně, v rámci mezinárodní organizace, vojenského svazku nebo koalice, na úkor bezpečnosti druhých.

Účastníci se ve vztazích mezi sebou zavazují mírově řešit všechny mezinárodní spory, a také se zdržovat jakéhokoli použití síly nebo hrozby jejího použití jakýmkoli způsobem, neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.

Účastníci se zavazují nevytvářet podmínky nebo situace, které by mohly představovat nebo být vyhodnoceny jako hrozba pro národní bezpečnost jiných Účastníků.

Účastníci budou projevovat zdrženlivost ve vojenském plánování a při provádění cvičení v zájmu snížení rizik možných nebezpečných situací, držet se závazků z mezinárodního práva, včetně těch, které jsou obsažené v mezivládních dohodách o odvrácení incidentů na moři za hranicemi územních vod a ve vzdušném prostoru nad nimi, a také v mezivládních dohodách o odvrácení nebezpečné vojenské aktivity.

Článek 2

Pro vyřešení otázek a uregulování problémových situací používají Účastníci mechanizmy urgentních konzultací na dvoustranném i mnohostranném základě, včetně Rady, Rusko – NATO.

Účastníci si na pravidelném dobrovolném základě vyměňují hodnocením současných hrozeb a výzev bezpečnosti, zajišťují vzájemnou informovanost o vojenských cvičeních a manévrech, o základních pozicích vojenské doktríny. Za účelem zajištění transparentnosti a předvídatelnosti vojenské činnosti budou aktivovány všechny existující mechanizmy a nástroje opatření důvěry.

Pro podporu mimořádných kontaktů mezi Účastníky jsou zajištěny „horké“ telefonní linky.

Článek 3

Účastníci potvrzují, že nevnímají jeden druhého jako nepřátele;

Účastníci podporují dialog a uskutečňují součinnost pro zdokonalování mechanizmů odvrácení incidentů v otevřeném moři a ve vzdušném prostoru nad ním (v prvé řadě v regionech Baltu a  Černého moře).

Článek 4

Ruská federace a všichni Účastníci, kteří jsou ke stavu k 27. květnu 1997 členskými zeměmi Severoatlantické Aliance, stejně tak nerozmisťují své ozbrojené síly a výzbroj na území všech dalších států Evropy jako doplnění sil, rozmístěných k 27. květnu 1997. Ve výjimečných případech, při vzniku situací vyžadující neutralizaci hrozeb bezpečnosti jednoho nebo několika Účastníků, se podobná rozmístění mohou uskutečnit při souhlasu všech zůčastněných stran.

Článek 5

Účastníci vylučují dislokaci raket středního a krátkého doletu na pozemní dislokaci v regionech, z nichž jsou schopni zasáhnout cíle na území dalších Účastníků.

Článek 6

Účastníci, kteří jsou členskými zeměmi NATO přijímají závazky vylučující další rozšíření NATO, včetně připojení Ukrajiny, a také dalších států.

Článek 7

Účastníci, kteří jsou členskými zeměmi NATO se zříkají vedení jakékoli vojenské aktivity na území Ukrajiny, a také dalších zemí Východní Evropy, Kavkazského regionu a Střední Asie.

Za účelem vyloučení vzniku incidentů mezi Ruskou federací a Účastníky, kteří jsou členskými zeměmi NATO, neprovádějí se vojenská cvičení a další akce vojenské aktivity na vyšší, než je brigádní úroveň, v pásmu dohodnuté šířky a konfigurace z každé strany od hraniční linie Ruské federace a států, kteří jsou s ní ve vojenském svazku, a také Účastníků, kteří jsou členskými státy NATO.

Článek 8

Stávající dohoda nezasahuje a nebude vykládaná jako zasahující do přednostní odpovědnosti Rady Bezpečnosti OSN ve věci podpory mezinárodního míru a bezpečnosti, a také práv a povinností Účastníků, vyplývajících z charty OSN.

Článek 9

Stávající Dohoda nabývá účinnosti datem předání do úschovy depozitáře vyrozumění o souhlasu se závazky od nadpoloviční většiny zemí, které ho podepsaly. Pokud jde o ostatní státy, které předaly takové vyrozumění později, vstupuje stávající Dohoda v platnost od data jeho předání.

Kterýkoli Účastník stávající dohody z ní může vystoupit odesláním do depozitáře odpovídající vyrozumění. Platnost stávající dohody končí pro takového Účastníka po (30) dnech od doručení daného vyrozumění depozitáři.

Stávající Dohoda je sestavena v ruském, anglickém a francouzském jazyce, tyto texty mají stejnou platnost a uchovávají se v depozitáři, jímž je vláda…“

Zdroj text: MZV RF
Zdroj foto: riafan.ru
Překlad:
©
ISSTRAS
(Institut slovanských strategických studií)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv